04
ŞUB
2015

FAKTORİNG İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI.

Comments : 0

          6361 factoringsayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 1 inci maddesine, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına ve 38 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlan yönetmelik 04 Şubat 2015 tarihli resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6361 Sayılı kanunda Faktoring sözleşmesinin tanımı yapılmış ve; mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilen alacaklar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilebilen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir almak suretiyle, faktoring şirketinin müşterisine sağladığı tahsilat, borçlu ve müşteri hesaplarının tutulmasının yanı sıra finansman veya faktoring garantisi fonksiyonlarından herhangi birini ya da tümünü içeren sözleşmeler faktoring sözleşmesi olarak adlandırılmıştı.

Yeni yönetmelik ile öncelikle mükerrer faturaların önüne geçmek için düzenlemeler yapılmıştır. Ve faktoring işlemlerinde muhakkak her işlem faturalı yapılmak zorundadır şeklinde bir yükümlülük getirilmiştir. Finans Kuruluşunun sağladığı finansman tutarı ile bu işlemden kaynaklanan faiz ve komisyon gibi elde edilen gelirlerin toplamı fatura veya fatura yerine geçen belgelerin tutarını geçemeyecektir. Ayrıca gerek düzenlenen fatura gerekse müşteri hakkında faktöring şirketleri istihbarat çalışması yapacaktır. Mükerrer fatura kullanımının önlenmesi için müşteriden alınan faturalara direk Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilip teyidi yapılacaktır. Finans kuruluşunca alınan kambiyo senetlerinin geçerlilik kontrolünü de kuruluş yapacak ve bunun için gerekli ekibini kuracaktır.

Müşterilerden ek teminat mahiyetinde alınan senet ve benzeri ödeme araçları için; devralınan ve fatura veya fatura yerine geçen belgeler ile ilişkili olmayan kambiyo senedi veya diğer senetlerin tahsil edilebilmesi için; Alacağın vadesinde ödenmeyip sorunlu hale gelmiş olması, Alınan kambiyo senedi veya diğer senet karşılığında hiçbir şekilde kambiyo senedi ve diğer senedin ilgililerine finansman sağlanmaması, Kuruluşun işlem ve muhasebe kayıtlarında ek teminat mahiyetinde alınan kambiyo senedi veya diğer senedin ilgili borcun teminatı karşılığında alındığına ilişkin kayıt düşülmesi gerekecektir. Müşterilerden ek teminat mahiyetinde olmak üzere devralınan ve fatura veya fatura yerine geçen belgeler ile ilişkili olmayan kambiyo senedi veya diğer senedin tahsil edilmesi, ancak kuruluşun vadesinde ödenmeyen alacağı ve müşteriden olan diğer alacaklarını ilgili mevzuat çerçevesinde alacağın geri ödenebilirliğine göre Tasfiye Olunacak Alacaklar veya Zarar Niteliğindeki Alacaklar hesabında sınıflandırması, buna göre özel karşılık ayırması ve hukuki takip süreçlerini başlatmış olması halinde mümkün olacaktır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı tarafından düzenlenen yönetmelik 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *