10
ŞUB
2015

HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI.

Comments : 0

                                                taşeron

Özellikle, hizmet alımlarına ilişkin ihaleler ile kamuya ait işletmeleri alan alt işverenler tarafından çıkartılan ve kıdem tazminatına hak kazanan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde çok büyük sorunlar ortaya çıkmaktaydı. Bu konuda gerek Mahkemeler gerek se Yargıtay’ın çeşitli görüş ayrılıkları ortaya çıkmaktaydı. 08.02.2015 tarihli resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK” ile ilgili hususlar belirli bir usul ve esasa bağlanmıştır.

Öncelikle işçiler aynı kamu kurum ve kuruluşunda çalışıyorlar ise, işçinin Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalıştığı süreler kıdem tazminatına esas sürelerden sayılacaktır.  Yani ihaleleler boyunca çalıştığı süre işçinin kıdemini oluşturacaktır. İşçi, işten kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde ayrılacak olur ise, tespit edilecek kıdem tazminatıda ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından ödenecektir. Tabi ki ilgili kurumun, alt işverenlere rücu etme hakkı saklıdır.

Aynı işçi, aynı işverene ait sigortalı olarak, farklı kamu kurumlarında da çalışabilir. Bu durumda yine; Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesine tabi olarak farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu Ancak farklı kamu kurum veya kuruluşlarda çalıştırılan işçilerden son alt işvereni ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona erenlerin birinci fıkraya göre tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecektir.

İşçi kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıktan sonra, yine aynı alt işverenin yanında fakat kanun kapsamında sayılan kamu dışında özel sektörde çalıştığı hallerde ise,  iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında aynı veya farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit olunacaktır. Bu işçilerden son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermiş olanların birinci fıkraya göre tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldıkları son kamu kurum veya kuruluşu tarafından kendi işyerindeki en son ücretinin, yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak ödenecektir.  Yani burada da kamu işçisinin lehine bir durum söz konusudur.

Bu Yönetmelik kapsamında kıdem tazminatına hak kazanan işçi veya işçinin ölümü halinde hak sahipleri ilgili kamu kurum veya kuruluşuna banka hesap/IBAN numarasıyla birlikte yazılı olarak başvuruda bulunacaktır. İlgili başvuruda çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarının listesi ile iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı belgeyi eklemesi gerekmektedir. Eğer en son alt işveren bu şekilde bir belge vermemiş ise, SGK kayıtlarına bakılacaktır. Eğer SGK kayıtları ile ilgili belge arasında çelişki var ise bu durumda Mahkemeye başvurulmalıdır. Bu şekilde ilgili işçiye kıdem tazminatı ödemesi yapılabilecektir.

İşçi daha önce kıdem tazminatı aldı ise ilgili süreler dikkate alınmayacaktır. İlgili yönetmelik beraberinde birçok kolaylıklar ve işçi lehine hükümler getirmiştir. Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *